Privacy verklaring

Definities

In dit Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Evaa Coaching internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

Evaa Coaching mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Evaa coaching de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Evaa coaching worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Evaa Coaching vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Evaa coaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Evaa coaching expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Evaa Coaching gebruikt en het doel van het gebruik.

Evaa Coaching verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent, een aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, of via het contactformulier contact opneemt.

Evaa Coaching verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, IP-adres; als je door Evaa Coaching gecoacht wordt: gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer ze niet zonder deze gegevens de dienstverlening kan leveren.

De persoonsgegevens stellen haar in staat om:  

 • de overeenkomst die klanten met Evaa Coaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


IP-adressen/cookies

 Evaa Coaching houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen haar in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website www.evaacoaching.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor ze aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je de website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website. 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Evaa coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Evaa Coaching, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Evaa coaching met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Evaa Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personeel van Evaa coaching worden ingezien en de IT-verwerker van het CSR Centrum . Om je privé -gegevens te beschermen hebben we met deze laatste hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Al jouw persoonsgegevens die online in het procesregister worden verwerkt worden door CSR Centrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord + invoeren van een extra authentificatiecode om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerker van Evaa Coaching heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Evaa Coaching verstrekte persoonsgegevens;
 • Evaa Coaching en CSR Centrum heeft bewerkersovereenkomsten afgesloten met alle externe bewerkers van de informatie.
 • CSR Centrum heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.
 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.


Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@evaacoaching.nl aangeven. Als we jouw verzoek moeten afwijzen, leggen we uit waarom. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Evaa Coaching.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Evaa Coaching opnemen; ik probeer er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie, of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Evaa Coaching? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Evaa Coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Evaa Coaching.